Hivatal Hirdetmények

Légy a város egyik fecskéje!

A Fecskeház programról itt tájékozódhatsz!


Jelenleg nincs szabad fecskelakásunk, de az alábbiakban tájékozódhatsz a programról!

A támogatás célja: Zalaszentgrót Város Önkormányzatának kiemelt célja a fiatalok megtartásának és visszatérésének elősegítése Zalaszentgróton. Lehetőséget teremt arra, hogy átgondolt és helyi igényekre reagáló fiatalokat segítő komplex rendszer kerüljön kialakításra, melytől a fiatalok értéke és aktvitása nő, és amellyel aktívabb részt vevőivé válnak a helyi gazdasági folyamatokban is. Ennek érdekében – pályázati forrásból – 4 db fecskelakás kialakítására került sor a településen.

A támogatás formája: természetben nyújtott ellátás

A feltételrendszerről: A lakásban elhelyezési jogot nyerhetnek azok az elsősorban felsőfokú végzettségű, 35. életévüket a pályázat benyújtásának időpontjában be nem töltött fiatalok, akik munkahellyel rendelkeznek és vállalják, hogy legalább a bentlakás idejére lakáscélú elő takarékossági szerződést kötnek Magyarországon bejegyzett pénzintézettel vagy biztosító intézettel, amelynek minimális összege 20.000,- Ft.

A lakóknak vállalnia kell a településért végzett közösségi munkát, melyet igazolniuk kell. A munka jellege a lakó által szabadon választott tevékenység. Együtt kell működni a Zalai Hazatérők Egyesületével, az általuk szervezett Fecskelakók Hálózati találkozókon, annak munkájában való részvétel szintén kötelező, amely a használati megállapodásban is rögzítésre kerül.

Kizáró okok:

a) amennyiben a pályázó és a vele egy háztartásban élő házaspárja/élettársa sem rendelkezik rendszeres, munkából származó jövedelemmel, illetőleg

b) a pályázó vagy a vele egy háztartásban élő házaspárja/élettársa haszonélvezeti joggal nem terhelt ingatlan 100% tulajdonjogával rendelkezik.

A Fecskelakásban maximum 2 évre lehet elhelyezési jogot nyerni, a lakáshasználati szerződés meghosszabbítására nincs lehetőség. A lakáshasználati jogviszonyt annak lejárta előtt is meg kell szüntetni abban az esetben, ha a kijelölt használó az előtakarékosságra vállalt kötelezettségének 90 napnál hosszabb időre nem tesz eleget, illetve 90 napnál hosszabb idejű közüzemi számla tartozással rendelkezik a lakásra vonatkozóan. Megszüntethető továbbá a lakáshasználati jogviszony, ha a közösségi munkát nem teljesítik a településen, nem mutatnak megfelelő együttműködést a Zalai Hazatérők Egyesületével, vagy a lakást nem rendeltetésszerűen használják.

A lakásokat – amennyiben erre igény jelentkezik – a pályázati eljárás lebonyolítása során előzetesen egyeztetett időpontban lehet megtekinteni.

A támogatás benyújtásának módja: A fecskelakás elnyerésére vonatkozó kérelem benyújtása pályázat útján történik. A pályázati felhívást – a kötelezően csatoltandó mellékletek listájával – Zalaszentgrót Város Önkormányzata a város honlapján teszi közzé. A pályázat elbírálását – a pályázati felhívásnak megfelelő értékelési szempontrendszer alapján – a Bíráló Bizottság végzi. A fecskelakásban az a pályázó nyerhet elhelyezést, aki a pályázaton részt vett, a pályázati feltételeknek megfelelt és a legtöbb pontot kapja.

Felhívás minta (méret: 100 Kb formátum: docx)

Pályázati ürlap minta (méret: 98 Kb formátum: docx)