Hivatal Támogatások

BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat

Benyújtási határidő: 2023. november 3.


Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójának kiírását a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. Zalaszentgrót Város Önkormányzata idén is csatlakozott a rendszerhez, amely lehetővé teszi, hogy zalaszentgróti fiatalok pályázhassanak.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. Ebben az évben feltöltésre került egy adatlap is, amelyet szintén ki kell nyomtatni és kitöltve a pályázathoz mellékelni kell, továbbá a hallgató lakcímkártyájának fénymásolatát, a pályázó eredeti hallgatói jogviszony igazolását és jövedelemigazolásokat 3 havi nettó átlagkeresetről. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A hallgatóknak lehetőségük van „A” és „B” típusú pályázatot is beadni.

 Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2023. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2024 őszén már nem áll fenn, úgy a 2024/2025. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2023/2024. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

 A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2023/2024 tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2024/2025. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje

2023. november 03!

A pályázati feltételek és a pályázattal kapcsolatos teendők részletesen megtalálhatók a fenti honlapon, de felvilágosítás kérhető a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen, vagy az 83/562-972-es telefonszámon.

Zalaszentgrót Város Önkormányzata

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx